Algemene Voorwaarden Jobtimaal ®

(Kamer van Koophandelnummer 08169545)

De Algemene Voorwaarden kunt u ook hier downloaden.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland in Apeldoorn en zijn geldig vanaf 10 maart 2008.
 2. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen Jobtimaal en haar opdrachtgevers, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon, die krachtens een overeenkomst Jobtimaal een opdracht verstrekt ten einde een vacature te vervullen. Onder ‘opdrachtgever’ wordt tevens verstaan diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n), rechtopvolger(s) en erfgena(a)m(en), zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen.

Artikel 2 Algemeen

 1. Jobtimaal behoudt zich het recht voor zelf te bepalen welke werving- en selectiemethodiek zij hanteert om voor werkgevers die zich hebben ingeschreven, een of meer kandidaten voor te selecteren.
 2. Jobtimaal zal, voordat zij een of meer kandidaten aan een werkgever voorstelt, de werkgever een overeenkomst ter ondertekening voorleggen. Na ondertekening van deze overeenkomst verkrijgt de werkgever de status van ‘opdrachtgever’, zoals bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 3. Het is opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Jobtimaal voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jobtimaal aan derden bekend te maken. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan Jobtimaal een direct opeisbare boete verschuldigd van € 20.000 per overtreding onverminderd het recht van Jobtimaal van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen.
 4. Er is sprake van een succesvolle vervulling van de werving- en/of selectieopdracht indien en zodra een door Jobtimaal bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat daar in dienst treedt.
 5. Onder indiensttreding worden mede begrepen alle andere vormen van feitelijke werkzaamheden voor de opdrachtgever (bijvoorbeeld als opdrachtnemer, vennoot, inleenkracht, etc.), al of niet via derden en al of niet bij andere vestigingen van opdrachtgever en/of aan zijn organisatie gelieerde ondernemingen of rechtspersonen.

Artikel 3 Honorarium

 1. Jobtimaal brengt bij een succesvolle vervulling van de werving- en/of selectieopdracht aan opdrachtgever een honorarium in rekening. Grondslag voor de berekening van het honorarium is het bruto jaarsalaris dat de door Jobtimaal voorgestelde kandidaat bij opdrachtgever zal verdienen.
 2. Onder bruto jaarsalaris wordt verstaan het jaarsalaris inclusief alle emolumenten, dat de door Jobtimaal voorgestelde kandidaat bij indiensttreding gaat verdienen. In geval van dienstverbanden korter dan een jaar zal het honorarium worden gebaseerd op een vol jaar. In geval van deeltijdfuncties vindt GEEN herleiding tot een voltijd functie plaats.
 3. Emolumenten omvatten maar zijn niet beperkt tot: een dertiende maand, tantième, vakantietoeslag, bonussen en provisies, de geldelijke waarde van een auto van de zaak (gefixeerd op 15% van de cataloguswaarde), onkostenvergoedingen en verder alle als zodanig te kwalificeren uitkeringen, employee benefits en terbeschikkingstellingen.
 4. Het honorarium bedraagt 17,5% van het bruto jaarsalaris, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 5. Bij een door Jobtimaal te selecteren kandidaat die niet in loondienst zal treden, bijvoorbeeld in het geval van een beoogde vennoot of firmant, wordt vooraf tussen Jobtimaal en opdrachtgever een vast bedrag (te baseren op het bedrag dat de kandidaat in loondienst zou kunnen verdienen) overeengekomen. Voor de bepaling van de aanvangsdatum en het bruto jaarsalaris van de door Jobtimaal geselecteerde kandidaat is de opdrachtgever gehouden om binnen 8 dagen na een daartoe gedaan verzoek aan Jobtimaal een kopie van de arbeidsovereenkomst te verstrekken.
 6. De opdrachtgever ontvangt veertien (14) dagen voor de datum van indiensttreding van en/of de datum waarop de werkzaamheden van de door Jobtimaal geselecteerde kandidaat aanvangen van Jobtimaal een factuur voor het door opdrachtgever verschuldigde honorarium. Er is ook sprake van een succesvolle vervulling van de werving- en/of selectieopdracht indien een door Jobtimaal aan opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na de introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming. Tenzij opdrachtgever ter zake vooraf een nadrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt, is het honorarium eveneens verschuldigd indien de door Jobtimaal geïntroduceerde kandidaat bij opdrachtgever via sollicitatie of anderszins in meer of mindere mate bekend mocht blijken te zijn.
 7. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Jobtimaal gerechtigd om de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform de schatting te factureren.

Artikel 4 Klachten

 1. Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van Jobtimaal dienen onverwijld en uiterlijk acht (8) dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan Jobtimaal te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt.
 2. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en Jobtimaal plaatsvinden.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 5 Betalingstermijn

De betalingstermijn van de door Jobtimaal verzonden facturen bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige volledige betaling van enig factuurbedrag is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

Artikel 6 Vertragingsrente en kosten

 1. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij aan Jobtimaal een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd hoogte van 1,5% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als een maand wordt gerekend.
 2. De opdrachtgever is tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van tenminste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan Jobtimaal de werkelijke buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mochten gaan.

Artikel 7 Inspanningsverbintenis; exoneratie

Jobtimaal zal zich inspannen om kandidaten aan werkgevers voor te stellen die voldoen aan de door de werkgever opgegeven gewenste profiel. Voor de beslissing om met een door Jobtimaal geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst is de opdrachtgever verantwoordelijk. De opdrachtgever aanvaardt dat Jobtimaal op geen enkele wijze aansprakelijk is voor de tekortkomingen van, en/of schade veroorzaakt door kandidaten die Jobtimaal heeft geselecteerd.

Artikel 8 Garantie

Jobtimaal hanteert voor alle door haar aanvaarde werving- en/of selectieopdrachten een garantieregeling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien een door Jobtimaal bemiddelde kandidaat binnen een (1) maand na indiensttreding niet meer bij opdrachtgever in dienst is, zal Jobtimaal, mits de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Jobtimaal heeft voldaan, 75% van het betaalde honorarium aan de opdrachtgever terugbetalen. Jobtimaal is daarmee van al haar verplichtingen gekweten.

Artikel 9 Toepasselijk recht

Aanvragen, offertes, overeenkomsten alsmede opdrachten van of met Jobtimaal worden volledig beheerst door het Nederlandse recht.

rightRounded